Slovníček pojmů
...

Běžné pojistné

pojistné, které se platí pravidelně v dohodnutých obdobích, např. měsíc, rok, pololetí. Dohoda o počátku a délce pojistných období musí být součástí pojistné smlouvy.

Čekací doba

doba sjednaná v pojistné smlouvě, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z události. Pojišťovna poskytuje plnění v případě, že událost vznikne po uplynutí této doby. Stanovuje se například v případě pojištění hospitalizace.

Dožití

okamžik, kdy se dožijete konce doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. Tímto okamžikem pojištění končí.

Jednorázové pojistné

pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. Splatnost je dnem počátku pojištění, nebylo-li dohodnuto jinak.

Kapitálová hodnota

množství peněžních prostředků, které má pojištěný obvykle k dispozici již v průběhu trvání smlouvy a dostává je při dožití se konce pojištění. Je tvořena z části pojistného placeného klientem a z podílů na zisku, které pojišťovna získala investováním rezervy vytvořené ze zaplaceného pojistného.

Pojistitel

pojišťovna, u které si pojištění sjednáváte. Platíte jí pojistné, a ona má naopak povinnost poskytnout vám pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost.

Pojistná částka

částka pojistného plnění splatná pojišťovnou při splnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě.

Pojistná doba

doba, na kterou se uzavírá pojistná smlouva. Pokud během této doby dojde k pojistné události, je pojišťovna povinna poskytnout dohodnuté plnění.

Pojistná událost

nahodilá skutečnost, nahodilá událost krytá pojištěním.

Pojistné

peníze, které platíte pojišťovně za poskytování pojišťovacích služeb.

Pojistné krytí

rozsah sjednaných rizik, která máte zahrnuta ve své smlouvě; v přiložených podmínkách jsou detailně popsána pravidla a podmínky, za kterých je pojišťovna povinna plnit, a naopak při kterých plnit nemusí.

Pojistné plnění

jednorázová částka nebo důchod, které vám podle pojistné smlouvy poskytne pojišťovna v případě vzniku pojistné události.

Pojistné podmínky

podmínky obsahující zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.

Pojistník

je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné. Často je pojištěný a pojistník tatáž osoba. V případě dětského pojištění je pojištěným dítě a pojistníkem rodič.

Pojištěný

ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

Výluky

případy či situace uvedené v pojistných podmínkách, při nichž není pojišťovna povinna pojistné plnění vyplatit

 

Zajímavé odkazy

Rychlá nabídka

Rychlý kontakt

Marek Beran
pojišťovací poradce

E-mail: beran@financnizihadlo.cz
tel: + 420 604 115 725

Kontaktní formulář
Kontaktujte nás


Zprostředkováváme pojištění od většiny renomovaných pojišťoven

AEGON - ALLIANZ - AXA - ČESKÁ POJIŠŤOVNA - ČP ZDRAVÍ - ČPP - ČSOB - DAS - ERGO POJIŠŤOVNA - ERV EVROPSKÁ POJIŠŤOVNA - GENERALI - HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA - ING - KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA - KOOPERATIVA - MAXIMA - METLIFE AMCICO - PČS - SLAVIA - UNIQA - WÜSTENROT

Finanční žihadlo